Outline for “Culture in Biblical Perspective”

CONCLUSIONS CONCERNING CULTURE IN THE BIBLE.   This is to be a summary of the above, also giving further directives and suggestions for implementation now and later.

PARTIAL BIBLIOGRAPHY: All the relevants works of Augustine, Calvin, Kuyper, Bavinck, Hepp, Stoker, Schilder, and Rushdoony – as well as of Woltjer, Dooyeweerd, Vollenhoven, Taljaard, Kock, Clark, Popma, Zuidema, Van Riessen and Rookmaaker.   As well as: Wencelius’s L’Esthétique du Calvin; Koers in die Krisis; Christian Perspectives Series; Koers; various articles in the S.A. Bulletin vir die Bevordering van Christelike Wetenskap; Riglyne; Tydskrif vir Christelik, Wetenskap; Woord en Daad; Studiestukke van die Instituut vir die Bevordering van Calvinisme; Mededelingen en Correspondentiebladen van de Vereeniiging voor Calvinistische Wijsbegeerte; Philosophia Reformata; books of Smeenk and Schaeffer; H. van Til’s Calvinist Concept of Culture; Tillich’s Theology of Culture; Wielenga’s De Bijbel het Boek der Schoonheid and De Civitate Dei I & II; The Word of God and the Reformed Faith (Philosophy – Stob; Culture – Wencelius; Science – De Vries; Education – Welmers); Ingwersen’s Bijbel en Natuur and Bijbel en Cultuur; S.J. Ridderbos’s De Theologische Cultuurbeschouwing van Abraham Kuyper; Bettex’s Beschaving; Schoonmaekers’s Gewijde Wijsbegeerte; Davidson’s Theism and Human Nature; Black’s Culture and Restraint; Van Leeuwen’s Openbaring en Cultuur; Rispens’s De Geest over de Wateren; Biesterveld’s Het Echt Menschlijke; Hanselmann’s Ik, Gij, Wij, en God; Gregory’s The Unfinished Universe; Aalders’s Cultuur en Sacrament and De Goddelijke Openbaring in de Eerste Drie Hoofstukken van Genesis; Dearmer’s Art and Religion; Weiss’s Nine Basic Arts; Jeans’s Science and Music; Runes’s Encyclopaedia of the Arts; Sociaal-Economische Boekerij books of Mekkes, Kohnstamm, Los, and Nederbragt; Foerster’s Christus en het Menschelijke Leven and Jezus Christus en het Menschenleven; Le Roux’s Kultuur en Totaliteit; books by Loen and Van Peursen; Abr. Kuyper Jr’s Het Beeld Gods and Van de Heiligmaking, van de Heerlijkheidmaking, en van het Rijk der Heerlijkheid; Jager’s Tijd en Eeuwigheid; Wolmarans’s God en Mens; Niebuhr’s Christ and Culture; Sayers’s The Mind of the Maker; Kidner’s The Christian and the Arts; Kirby’s Christianity and Esthetics; Ditmansons’s Christian Faith and the Liberal Arts; Lewis’s The Abolition of Man; Berkhof’s De mens onderweg; Heyns’s Die Nuwe Mens Onderweg; Berkouwer’s De mens het beeld Gods; Biesterveld’s Christendom en Cultuur; Knuvelder’s Christelike Cultuur en Techniek; Kruyswijk’s Ongerepte Orde —  Schets van een Christelijke Cultuur; Lippert’s Evolution and  Culture; Van Andel’s Ethiek van Arbeid en Rust; works by H. Berkhof and Löwith; Visscher’s Schepping and Paradijs Probleem; T.S. Elliott’s The Idea of a Christian Society and Notes Toward the Definition of Culture; and A.A. van Ruler’s works such as his Calvinistic Trinitarianism and his Theocentric Politics.